Villkor & Regler

Kundens skyldigheter - Ordningsregler ombord på M/S Birger Jarl

Rökning - är endast tillåten på kajen, utan för Cocktailbaren och i Skybaren. Överträdelse beivras med 500 kr.

Alkohol – medhavd alkohol får endast förtäras i din hytt.

Miljön – Du kan dricka vattnet i kranarna men vi ber er spara på vatten för att värna om miljön.

Toaletter – Spola ENDAST ned toalettpapper i toaletterna. Blir det stopp påverkas hela båten.

Ljudnivå – Visa respekt och hänsyn till andra gäster ombord.

Besökare – Är välkomna ombord men endast till kl 22:00.

Husdjur – tillåtna ombord.

Brandsäkerhet – Vänligen ta del av brandföreskrifterna som finns uppsatta i korridorerna.

Klagomål – Om du har några klagomål ber vi dig kontakta receptionen direkt så vi kan åtgärda eventuella fel och brister.

Skador – Eventuella skador eller problem i hytten skall rapporteras till receptionen.

Leverantörens skyldigheter

  • Leverantören ansvarar för driften av M/S Birger Jarl Hotel & Hostel i enlighet med lokala eller nationella lagar, inklusive de som gäller hälsa och säkerhet och försäkring.
  • Leverantören ska göra sitt bästa för att hålla alla hyrda lokaler i gott skick. Om ett problem ändå skulle uppstå under din vistelse, vänligen meddela detta till leverantören omedelbart, och det kommer att åtgärdas så snart som möjligt.
  • Leverantören ska vidta alla rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för kunden och personer som bor med eller besöker kunden under vistelsen, men kommer inte under några omständigheter att ta ansvar för eventuella direkta eller indirekta kostnader, förluster eller skador, inklusive sjukvårdskostnader, som drabbat dig, dina gäster, eller personer som bor med dig i hytten.
  • Leverantören kommer inte att acceptera ansvar för eventuella tekniska problem, fel eller avbrott i tjänster, el- eller vattenavbrott, inte heller för eventuella störningar på grund av buller från näromgivning eller utifrån. Leverantören kommer, efter att ha informerats om problemet, att försöka lösa det inom en rimlig tid. Om detta visar sig inte vara möjligt och problemet fortsätter att allvarligt påverka din vistelse, kommer M/S Birger Jarl hjälpa dig att hitta ett alternativt boende, under förutsättning att det finns tillgång på sådant. I den händelse att inte något alternativt boende kan ordnas, kan kunden avboka sin reservation och få en återbetalning för den period som hytten inte har använts.

Borttappade nycklar

Håll vänligen nycklarna i säkert förvar. I det olyckliga fallet att du tappar nycklarna kommer du att behöva betala en administrativ kostnad på 100 kronor.

Rätt till inträde

M/S Birger Jarl Hotel & Hostel förbehåller sig rätten att komma in i hytten vid varje rimlig tidpunkt för rimlig orsak. Detta inbegriper behovet av att genomföra oförutsedda (interna och externa) avhjälpande reparationer. M/S Birger Jarl Hotel & Hostel kommer att ge dig rimligt meddelande om sådana krav och kommer att göra vårt bästa för att begränsa åtkomsttiden till mellan 09:00 och 17:00 när det rimligen är möjligt.

Städning

Städning på begäran och rena sängkläder, toalettpapper och handdukar tillhandahålls. Om hytten inte är ordentligt rengjord när du anländer, vänligen kontakta leverantören omedelbart. Du behöver inte städa hytten före utcheckning, men du måste lämna det på ett ordnat skick. Vid underlåtenhet att följa ovanstående regel, kan extra avgifter för städning tas ut.

Integritetspolicy

M/S Birger Jarl Hotel & Hostel behandlar kunders personliga information med största respekt och sekretess och kommer att se till, inom de gränser som fastställs i lag, att din personliga information är hålls säker. Din personliga information kommer aldrig att ges till någon tredje part för marknadsföring eller för marknadsföringssyfte.

Force Majeure

M/S Birger Jarl Hotel & Hostel ansvarar eller betalar inte ersättning för förlust, skada eller kostnader som lidits till följd av vår eller våra leverantörers oförmåga att tillhandahålla en tjänst på grund av krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller stridigheter, industriell tvist, terroristverksamhet, fysiska eller industrikatastrofer, brand, ogynnsamma väderförhållanden, stängning av flygplatser eller hamnar eller någon oförutsedd eller oundviklig händelse utanför deras kontroll.

Copyright

M/S Birger Jarl Hotel & Hostel äger rätten till innehållet på webbplatsen, inklusive text, grafik, design och mjukvara. Materialet får inte kopieras, reproduceras eller föras vidare utan skriftligt tillstånd.

Ersättning

Kunden samtycker till att M/S Birger Jarl Hotel & Hostel till fullo för alla fordringar, skulder, krav, skador, utgifter, förluster, återbetalningar, böter, kostnader (inklusive juridiska kostnader) och alla andra belopp, av vad slag som helst som inträffar som resultat av överträdelse mot detta avtal eller annat olagligt eller vårdslöst agerande av Kunden, personer som bor tillsammans med honom eller av hans gäster. Om bokningen gjorts för, eller på uppdrag av ett företag eller en anställd i en verksamhet, ska denna verksamhet vara skyldig att M/S Birger Jarl Hotel & Hostel. Denna ersättningsbestämmelse skall vara giltig och förbli i full kraft och verkan även efter vistelsen.

Klagomål

Om du har ett klagomål om hytten, rengöring av hytten eller hyttens omgivning bör du meddela receptionen direkt. M/S Birger Jarl Hotel & Hostel kommer inte att ge en återbetalning för någon del av din vistelse om du inte når en överenskommelse innan du checkar ut ur hytten. Alla tvister mellan leverantör och kund till följd av ovanstående villkor skall avgöras i enlighet med reglerna för skiljeförfarandet på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut av en skiljeman utses i enlighet med dessa regler.

Tillämplig lag

Detta avtal ska tolkas enligt